ถึงจะสูงวัย ก็มี ‘สิทธิ’นะ

วันสตรีสากล หนึ่งในวันสำคัญของเดือนมีนาคม ซึ่งเมื่อกล่าวถึง หลายคนคงคิดถึง การไม่เคารพในสิทธิสตรี ตลอดจนการเลือกปฏิบัติต่อผู้เป็นสตรี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่เมื่อมองให้ลึกถึงประเด็นสิทธิ การละเมิดต่าง ๆ ในสังคมไทย ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเร่งสื่อสารให้สังคมรับทราบ เพราะใน 20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด และมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิ

ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพิ่มขึ้น เรื่องดังกล่าวนั้นคือ “สิทธิผู้สูงอายุ” ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น้อยคนนักจะให้ความสนใจ ทันกระแสสุขภาพวันนี้ จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ ตลอดจนการคุ้มครองเมื่อผู้สูงอายุถูกละเมิด มาฝากกัน ซึ่งแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าสู่วัยที่เป็นผู้สูงอายุก็ควรศึกษาเอาไว้ เพราะเมื่อถึงวันนั้น เราจะได้เป็นผู้สูงวัยที่สตรองได้ในสังคมไทย สำหรับแนวคิดเรื่องสิทธิ เป็นเรื่องที่มีมาช้านาน โดยแปรผันไปตามค่านิยม ปัจจัยแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนบริบทต่าง ๆ และแบ่งเป็น 3 หมวดดังนี้
1.สิทธิธรรมชาติ (Natural rights) หมายถึงสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีติดตัวมาแต่กำเนิด เป็นสิทธิธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยกฎหมายรองรับ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาค อาทิ สิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในชีวิต สิทธิเสรีภาพ เป็นต้น
2.สิทธิพลเมือง (Civil rights) หมายถึงสิทธิที่เกิดจากความเป็นพลเมืองประเทศนั้น ๆ โดยสิทธิที่รัฐให้ความคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามกฎหมาย
3.สิทธิเฉพาะกลุ่ม (Interest group rights) หมายถึงสิทธิของบุคคลเฉพาะกลุ่มที่สมควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนอกเหนือสิทธิพลเมืองทั่วไป อาทิ สิทธิเด็กและเยาวชน สิทธิคนพิการ สิทธิสตรี และสิทธิผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความหมายของ ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ หมายถึง การบังคับหรือห้ามทำในลักษณะฝืนใจผู้สูงอายุ ทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัว ขาดอิสระภาพทางร่างกาย จิตใจ หรืออำนาจการตัดสินใจ ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินด้วยการเอาประโยชน์ หลอกลวง ฉ้อโกง ครองครอง หรือยึดทรัพย์สิน โดยผู้สูงอายุไม่ยินยอม ขณะที่ความหมายของการละเมิดสิทธิ ตามราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า การกระทำที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth