พระกรุณา ‘ฟ้าหญิง’เพื่อผู้สูงอายุ ‘คัดกรองอัลไซเมอร์ครบวงจร’

จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ประชากรไทยจะเข้าสู่สังคม สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2564 ดังนั้นไทยจึงจำเป็นต้อง เตรียมพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว ซึ่งโรคอัลไซเมอร์ ถือเป็นหนึ่งในภัยร้ายสำหรับผู้สูงวัย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระกรุณาธิคุณต่อสุขภาพคนไทย จัด “โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”

ให้บริการดูแลประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคได้มีโอกาสตรวจคัดกรองสภาวะสมองเสื่อม และวิเคราะห์การทำงานของสมองด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมกับ 6 สถาบันการแพทย์ของไทย โดยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็ง วิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยว่า ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่สำคัญคือโรคสมองเสื่อม ทรงอยากจะศึกษาและช่วยเหลือคนไทย จึงทรงมองว่า รพ.มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยคัดกรองโรคนี้ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ ซึ่งในแต่ละปีพระองค์จะพระราชทานโครงการบำเพ็ญพระกุศลอยู่เสมอ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 ปีนี้ จึงได้เลือกโรค อัลไซเมอร์ เปิดโอกาสให้คนไทยอายุ 55-85 ปี เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองแบบครบวงจรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 ราย “พระองค์มีพระวิสัยทัศน์ว่า นอกจากโครงการนี้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพคนไทยแล้ว ยังช่วยให้สามารถศึกษา ติดตามอาการโรคอัลไซเมอร์ ในคนไทยได้ ซึ่งอาจจะแตกต่างกับสาเหตุของชาวต่างชาติ เป็นการสร้างแผนที่สมองที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวได้” ศ.นพ.นิธิกล่าวจากข้อมูลพบว่า อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหลักของโรคสมองเสื่อมพบมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วย อัลไซเมอร์ไม่ต่ำกว่า 600,000 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 100,000 ราย/ปี ผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไปจะพบมากถึง 50% ทั้งยังไม่มีทางรักษาให้หายขาด และไม่พบสาเหตุที่แท้จริงของโรค มีเพียงปัจจัยเสี่ยงและการชะลอการป่วยของโรคได้เท่านั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth